Stadgar för Draugur Islandshästförening

§ 1 Namn

Föreningens namn är Draugur Islandshästförening och dess verksamhet bedrivs i Lappland Gällivare.

 

§ 2 Ändamål

Föreningen är ideell med syftet att verka för vidgad kännedom om islandshästen och dess användning inom hästsport och rekreation. Föreningen ska verka för att samla sina medlemmar i demokratisk och jämställd anda för att främja det gemensamma intresset. Föreningen ska i sin verksamhet lägga vikt vid att stärka och bevara islandshästens unika egenskaper, då särskilt islandshästens speciella gångarter och robusthet. Att jämte och under Svenska Islandshästförbundet (SIF) i seriöst arbete popularisera rasen med målsättning att utöka antalet individer i området, samt verka för utbildning av ryttare oh funktionärer i islandshästens speciella gångarter och tävlingsformer.

 

§ 3 Verksamhet

Draugur Islandshästförening ska anordna medlemsaktiviteter och uppmuntra tävlingsdeltagande i olika former. Klubbmästerskap ska om möjligt arrangeras i egen regi, eller i samverkan med en annan islandshästförening. Information till medlemmarna sker genom Draugurs mailadress och föreningens Facebooksida. Styrelsen har bestämt att en privat hemsida kommer att skapas längre fram i tiden. Vid behov sker utskick brevledes. Verksamhets- och räkenskapsår ska vara kalenderår. Draugur Islandshästförening lyder under Svenska Islandshästförbundet (SIF).

 

§ 4 Medlemskap 

Medlemskap i Draugur Islandshästförening medges den som har intresse av att stödja föreningen, dess syfte och målsättning och som förbinder sig att följa Svenska Islandshästförbundet (SIF) och Draugurs stadgar.

 

Huvudmedlem är den som via lokalföreningen betalar medlemsavgift till Svenska Islandshästförbundet (SIF). Endast huvudmedlem äger rätt att ställa upp som kandidat till Draugurs styrelse. 

 

Stödmedlem betalar medlemsavgift till Draugur Islandshästförening kostanden för stödmedlem bestäms vid årsmöte.

 

Minior är en person till och med det kalenderår han/hon fyller 12 år.

Junior är en person till och med det kalenderår han/hon fyller 18 år.

Senior är en person från och med det kalenderår han/hon fyller 18 år.

Familjemedlem är en person boende på samma adress som seniormedlem.

 

En medlem kan uteslutas ur föreningen, om medlemmen i fråga handlat i uppenbar strid mot Draugurs stadgar. Beslut om uteslutning fattas av Draugurs styrelse minst 2/3 majoritet. Har medlemsavgift inte avlagts före sista förfallodag upphör medlemskapet att gälla.

 

§ 5 Medlemsavgift 

Svenska Islandshästförbundets medlemsavgift som fastställs på Riksårsmötet samt Draugurs medlemsavgift som fastställs för nästföljande år på Draugurs årsmöte. Medlemsavgift förfaller till betalning senast en vecka innan Draugurs årsmöte. Nya medlemmar ska betala full årsavgift när helst på året inträde i föreningen sker. Medlem som för året fastställda medlemsavgift äger rätt att deltaga i tävlingar enligt gällande tävlingsreglemente, samt kurser och andra aktiviteter som anordnas.

 

§ 6 Organisation

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår räknas per kalenderår. Under verksamhetsåret träffas Draugurs styrelse under minst sex (6) olika tillfällen, utöver detta bestämmer styrelsen själv hur många träffar som behövs.

 

§ 7 Styrelse

Draugurs angelägenheter handhas av, en av årsmötet vald styrelse bestående av lägst två (2) och högst sju (7) ledamöter och minst två (2) och högst fyra (4) suppleanter. Styrelsen är beslutsmässig om hälften av ledamöterna närvarar vid mötet. Verksamheten granskas av revisor som blir vald på Draugurs årsmöte.

 

Tider för sittande poster:

Ordförande (1 år)

Kassör (2 år)

Sekreterare (2 år)

Ledamot "nr 1" (1 år)

Ledamot "nr 2" (2 år)

Suppleant "nr 1" (1 år)

Suppleant "nr 2" (2 år)

 

Beslut fattas med enkel majoritet. I händelse av lika röstetal har ordförande utslagsröst. Vid styrelsemöte ska protokoll föras, som slutligen ska justeras av en utsedd styrelsemedlem. Kallelse till styrelsemöte sker via sms eller e-post, samtliga ledamöter och suppleanter ska kallas till mötet.

 

Styrelsen åligger bland annat:

 • Verka för föreningens syften och ansvara för den löpande verksamheten.
 • Verkställa beslut fattade på årsmötet.
 • Handha och ansvara för föreningens medel.
 • Utse kommittéer eller sektioner som behövs för verksamheten.
 • Fatta beslut i frågor från medlemmar och kommittéer/sektioner.
 • Övervaka stadgarnas efterlevnad.
 • Hålla kontakt och informera medlemmarna i förbundet.
 • Fortlöpande förse revisorn med styrelseprotokoll och annan väsentlig information.
 • Inför varje årsmöte presentera en översiktlig verksamhetsplan och ekonomisk plan för det kommande året.
 
§ 8 Draugurs årsmöte
Årsmöte ska hållas senast i februari månad. Kallelse skickas med sms eller e-post till alla medlemmar och stödmedlemmar med beräknat mottagande senast två (2) veckor före mötet. Extra åstmöte kan vid behov inkallas av styrelsen. Dagordning vid ordinarie årsmöte ska innefatta följande punkter.
 
 • Mötets öppnande.
 • Fastställande av röstlängd.
 • Godkännande av föredragningslista.
 • Mötets behöriga utlysande.
 • Fastställande för dagordning.
 • Val av mötesordförande.
 • Val av mötessekreterare.
 • Val av två (2) justerare, tillika rösträknare.
 • Behandling av verksamhetsberättelsen.
 • Behandling av årsbokslut och föredragning av revisorns berättelse.
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 • Diskussion och beslut om arbetsplan för innevarande år.
 • Diskussion och beslut om budget för innevarande år.
 • Fastställande av Draugurs medlemsavgift för det kommande året.
 • Fastställande av Draugurs stödmedlemsavgift för det kommande året.
 • Val av ordförande för ett (1) år.
 • Val av kassör två (2) år.
 • Val av sekreterare två (2) år.
 • Val av styrelseledamöter och suppleanter på två (2) respektive ett (1) år.
 • Val av revisor.
 • Val av ledamöter till valberedning, varav en sammankallande.
 • Behandling av motioner och propositioner.
 • Policydokument.
 • Ansvarsfrihet för det gångna året.
 • Övrig information.
 • Mötets avslutande.
 
Varje medlem och stödmedlem kan ställa förslag till årsmötet. Sådana förslag ska vara Draugurs styrelse tillhanda senast den 31/13 för behandling på det kommande årsmötet. Styrelsen ansvarar för att alla medlemmar har tillgång till årsmötets handlingar i god tid innan mötet. Alla medlemmar och stödmedlemmar har rätt att närvara och yttra sig på årsmötet. Rösträtt har alla huvud-, lokal- och stödmedlemmar som senast en (1) vecka innan årsmötet har erlagt medlemsavgift, eller kan visa att medlemsavgift erlagts senast när årsmötet öppnas. Fullmakter är inte tillåtna. Alla beslut fattas med enkel majoritet. I händelse av lika röstetal har mötesordförande utslagsröst. Årsmötet är beslutsmässigt med det antal medlemmar som efter kallelse i vederbörlig ordning har rösträtt och därmed är behörig att delta i mötets beslut.
 
 
§ 9 Revisor och räkenskap
 
Revisor väljs för ett (1) år. Revisor ska fortlöpande granska föreningens verksamhet, räkenskaper och förvaltning. Revisor avgör om användandet av föreningens medel har skett i överensstämmelse med dess målsättning. Revisor ska vid räkenskapsårets utgång granska årsbokslut, räkenskaperna och styrelsens förvaltning, samt avge revisionsberättelse till årsmötet.
 
 
§ 10 Firmateckning
Firman tecknas av ordförande och kassör var för sig, eller på så sätt som styrelsen bestämmer.
 
 
§ 11 Valberedningen
 
Valberedningen har att i god tid före årsmötet, genom kontakter med styrelse och medlemmar, ta fram förslag på kandidater till en ny styrelse samt revisor. Dessa förslag ska presenteras för medlemmarna i god tid före årsmötet. 
 
 
§ 12 Stadgeändring
För bifall till stadgeändring krävs ett enhälligt årsmöte (ordinarie eller extra), eller med minst 2/3 av antalet angivna röster på två efter varandra följande årsmöten, varav ett ordinarie, hållna med minst en månads mellanrum.
 
 
§ 13 Föreningens upplösande
Föreningen kan upplösas efter beslut på två efter varandra följande årsmöten, varav ett ordinarie, med 2/½3 majoritet. Föreningens tillgångar ska överföras till Svenska Islandshästförbundet (SIF) och årsmötet väljer med enkel majoritet två likvidatorer som får i uppgift att verkställa överförandet.